Інтернет-магазин тренажерів та спортобладнання
RU | UA
+308062266146

Про нас

Переваги в цифрах

  • 7днів в тиждень при­йма­є­мо замов­ле­н­ня 20 років на рин­ку спортінвентарю
  • 3 000+ про­по­зи­цій на сайті 
  • 10 000+ клі­єн­тів вже обслуговано

Як був заснований магазин?

1997 рік
Я, Сергій Дитюк, засновую компанію, яку надалі назву Мускул Шоп. Починаю свою діяльність з роздрібного продажу велозапчастей. Через деякий час поставляємо на ринок велосипеди харківського велозаводу.
2002 рік
Розширили асортимент до 300 моделей велосипедів. Отримали статус офіційного дилера виробників, уклавши договір з VeloTraide, ProBicycleGroupe, Spelli, Avanti, Ardis.
2003 рік
Уклали договірну угоду з компаніями HouseFit, «Ладас» і «Кіндерспорт». Відкрили ще кілька торгових точок по місту. Збільшили обсяг продажів в 3 рази.
2015 рік
Стаємо постачальниками збройового заводу «Латек». Спонсоруємо всеукраїнські змагання з Wing Chun. За рекомендаціями до нас приходить приблизно 40% клієнтів.
В цьому ж році відкриваємо інтернет-магазин Тренажер.com, а також Muskul.Shop на найбільшому маркетплейсі України Prom.ua!

Принципи нашої роботи

Опе­ра­тив­ність — від­прав­ля­є­мо спорт­то­ва­ри на насту­пний день після замовлення

Лояль­ність ― вмі­є­мо домов­ля­ти­ся з будь-яко­го пита­н­ня і зна­хо­ди­ти компроміси

Кори­сність ― нада­є­мо про­фе­сій­ні кон­суль­та­ції по асортименту

Про­гре­сив­ність ― йде­мо в ногу з часом, реа­лі­зу­є­мо ноу-хау і нововведення

Довіртеся професіоналу!

Зна­чний асор­ти­мент: реа­лі­зу­є­мо орбі­тре­ки, маса­же­ри для тіла, фітнес стан­ції, спор­тив­ні ком­пле­кси, зап­ча­сти­ни до вело­си­пе­дів і тренажерів.
Лояль­на ціно­ва полі­ти­ка: про­по­ну­є­мо най­більш опти­маль­ні, а в ряді випад­ків — самі низь­кі ціни на реа­лі­зо­ва­ну продукцію.
Гаран­тій­ний супро­від: ком­па­нія тре­на­же­рів HouseFit — єди­на на рин­ку надає гаран­тію 2 роки на свою продукцію.
Про­гра­ма лояль­но­сті: опто­ви­ків і постій­них замов­ни­ків тіши­мо при­єм­ни­ми зниж­ка­ми, акці­я­ми і розпродажами.
Коман­да фахів­ців: у нас пра­цю­ють досвід­че­ні кон­суль­тан­ти, які зав­жди гото­ві допо­мог­ти спортс­ме­ну з під­бо­ром спорт­то­ва­рів і навіть про­гра­ми тренування.
Вели­ка клі­єнт­ська база: пра­цю­є­мо з фітнес тре­не­ра­ми, інстру­кто­ра­ми, боксе­ра­ми, атле­та­ми, ман­дрів­ни­ка­ми, вело­си­пе­ди­ста­ми та масажистами.

Хочу ста­ти клієнтом

4 кроки до замовлення спортінвентарю

  • Купів­ля на сай­ті або за телефоном.
  • Ком­пле­кта­ція замовлення.
  • Опла­та будь-яким зру­чним способом.
  • Достав­ка ТК або самовивіз.

Все для спорту та активного відпочинку

Тре­нуй­те­ся з кори­стю для здо­ро­в’я!
Пов­ний спектр това­рів для осна­ще­н­ня спорт­ком­пле­ксу, тре­на­жер­но­го та спорт­за­лу, спор­тив­но­го май­дан­чи­ка, ста­діо­ну, табо­ри на при­ро­ді, оздо­ров­чо­го центру!

МускулШоп